Należności cywilnoprawne, alimentacyjne czy czynszowe – jak windykować takie należności?

Im więcej czasu upłynie od powstania wymagalności długu, tym trudniej odzyskać swoje należności. Windykacja zaległych opłat powinna więc rozpocząć się już kilka dni po ustalonym terminie płatności. Jak dochodzić swoich roszczeń i skutecznie wyegzekwować od dłużnika należne wierzytelności.

Należności cywilnoprawne

Do należności cywilnoprawnych zaliczają się wszystkie opłaty wynikające z umów cywilnoprawnych, czyli np. umowy sprzedaży, najmu lokalu, pożyczki lub świadczenia usług. Kiedy kupujący lub pożyczający pieniądze opóźnia się zaledwie kilka dni ze spłatą swoich należności, należy jak najszybciej podjąć działania windykacyjne. Najczęstszą praktyką jest windykacja polubowna, czyli wysłanie wiadomości przypominającej o zobowiązaniu lub zatelefonowanie do dłużnika. Kolejny krok to negocjacje z dłużnikiem co do terminu spłaty. Ustalasz datę jednorazowej spłaty swojego długu lub harmonogram spłat, jeśli rozłożyłeś należność na raty. Windykacja polubowna przynosi korzyści i Tobie, i dłużnikowi. Ty jako wierzyciel szybciej niż na drodze sądowej odzyskasz swoje należności, a dłużnik nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami sądowymi.

Odzyskiwanie należności w sądzie

Jeśli windykacja polubowna nie przynosi rezultatu, sprawę skieruj do sądu, wnosząc pozew o zapłatę. W przypadku uzasadnionego roszczenia sąd wyda nakaz zapłaty, a kosztami postępowania sądowego obciąży dłużnika. Roszczenia na drodze sądowej możesz dochodzić przez wniesienie pozwu do sądu właściwego lub instytucji elektronicznej jaką jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. EPU przewidziane jest dla dochodzenia roszczeń, w których nie wymaga się przeprowadzenia postępowania dowodowego i których stan faktyczny jest nieskomplikowany. Procedurę internetowego składania pozwu przeprowadza się w sposób uproszczony m.in. dlatego, że nie dołącza się do niego dowodów. Powód wskazuje dowody w pozwie, jednak nie przesyła ich do rozpatrzenia. Jeśli sąd rozpatrujący elektroniczny pozew uzna, że sprawa wymaga postępowania procesowego, przekaże ją do sądu właściwego.

Factoring – alternatywny sposób na odzyskanie długów

Kiedy odzyskanie długu nie udaje się ani przez windykację polubowną, ani na drodze sądowej, jako przedsiębiorca możesz skorzystać z tzw. factoringu. Swoją wierzytelność cedujesz na faktora, czyli bank lub inną wyspecjalizowaną instytucję zajmującą się odzyskiwaniem długów. Faktor wypłaca Ci zaległą kwotę, którą winny jest Ci dłużnik, pomniejszoną o prowizję. Choć nie otrzymujesz całej wierzytelności (faktor pobiera stosowną opłatę), dzięki szybkiemu odzyskaniu środków zachowujesz płynność finansową.

Należności alimentacyjne

Świadczeń alimentacyjnych możesz dochodzić po otrzymaniu alimentacyjnego tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności wydanego przez sąd. Odzyskaniem należności może zająć się komornik, ale również pracodawca dłużnika, jeśli ten ma stałą pracę. Jeśli skierujesz wniosek o odzyskanie alimentów do komornika, komornik zajmie odpowiednią część wynagrodzenia dłużnika i potrąci przy tym opłatę stosunkową, którą obciąży dodatkowo dłużnika. Zamiast kierowania wniosku do komornika możesz zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy dłużnika, celem odzyskania należności alimentacyjnych. W tym przypadku wniosek o egzekucję należności kierujesz bezpośrednio do pracodawcy, który bez udziału komornika, ściąga dla Ciebie dług od swojego pracownika. Pracodawca występuje więc w roli komornika i w związku z tym spoczywają na nim określone obowiązki, czyli pisemne poinformowanie dłużnika o zajęciu części wynagrodzenia, wysokości długu oraz o osobie wierzyciela. Egzekucja wykonywana przez pracodawcę ma tę zaletę, że dłużnik nie jest obciążany dodatkowymi kosztami komorniczymi. Pracodawca nie może jednak pomniejszyć wynagrodzenia dłużnika o alimenty, jeśli świadczenia potrącane są na rzecz kilku wierzycieli, a pensja pracownika nie wystarcza na pokrycie całej wierzytelności. To samo dotyczy sytuacji, kiedy wynagrodzenie za pracę dłużnika zostało zajęte w egzekucji sądowej. W dwóch powyższych przypadkach odzyskiwaniem należności zajmuje się tylko komornik.

Należności czynszowe

Kiedy najemca lokalu spóźnia się z opłatami, zareaguj szybko. Już po 2-3 dniach od ustalonego terminu zapłaty zadzwoń do najemcy z przypomnieniem o płatności i zapytaniem, kiedy ureguluje należność. W większości przypadków rozmowa telefoniczna poskutkuje i w kolejnych dniach pieniądze trafią na Twoje konto. Jeśli jednak takie działanie okaże się bezskuteczne, wyślij najemcy wezwanie do zapłaty z określonym terminem, a następnie odwiedź go w mieszkaniu i nakłoń do podpisania uznania długu. Taki dokument przedstawisz w sądzie, jeśli prowadzona przez Ciebie windykacja nie przyniesie rezultatów. Sąd zapozna się z uznaniem długu i towarzyszącymi mu dokumentami (aktem własności lokalu, wezwaniem do zapłaty, wystawionymi fakturami) i bez żadnej rozprawy wyda nakaz zapłaty. Po wydaniu takiego nakazu, możesz skierować sprawę do komornika, który odzyska należności. Choć pieniądze otrzymasz dopiero po uprawomocnieniu nakazu zapłaty, wniosek do komornika złóż jak najszybciej.

Polubowne windykowanie należności za lokal

Polubowne rozwiązanie sprawy przynosi korzyść obu stronom. Ty oszczędzasz swój czas i ewentualne koszty prawnicze, a dłużnik nie musi pokrywać dodatkowych opłat komorniczych. Kiedy tylko najemca przestaje płacić czynsz, ustal z nim termin uregulowania należności. Przygotuj propozycję rozłożenia płatności na raty lub odrocz ją o dogodną dla obu stron liczbę dni. Jeśli takie rozwiązanie nie skutkuje, sprawę przekaż prawnikowi, który wyśle wezwanie do zapłaty. Jeśli i to nie przyniesie rezultatu, skorzystaj z mediacji. Sprawa przed sądem to już ostateczny krok, który wiąże się z koniecznymi opłatami (5% wartości sporu), przygotowaniem pozwu oraz dowodów.

Największy problem w odzyskiwaniu długów to zwlekanie z windykacją należności. Kiedy dłużnik nie płaci 2-3 dni po wymaganym terminie, przypomnij mu o zaległościach. Dzięki szybkiemu działaniu masz dużą szansę na wyegzekwowanie swojej wierzytelności.

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

profesjonalny-windykatorwindykacja-zagraniczna