Materiały rozwodowe – detektyw pomoże przygotować niezbędne dokumenty i ustali fakty

W zależności od tego, kto zostanie obciążony winą w procesie rozwodowym, sprawa rozwodowa może trwać od kilku miesięcy do nawet 2 lat. Kiedy rozwód przeprowadzany jest z orzekaniem o winie jednej ze stron, wymaga zebrania wielu dokumentów i zgromadzenia dowodów winy. To czasochłonne zadanie, które warto powierzyć specjalistycznej agencji detektywistycznej.

Proces rozwodowy – co do niego przygotować

Podstawowym dokumentem przedstawianym w sądzie przez powoda (stronę wnoszącą o rozwód) jest pozew rozwodowy. Pozew powinien zawierać:

 • wniosek o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka lub wniosek o orzeczenie bez winy
 • wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej
 • wniosek o powołanie świadków
 • wniosek o podział majątku wspólnego (jeśli dotyczy)

Proces rozwodowy znacznie się przedłuża, jeśli do pozwu dołączony jest wniosek o podział majątku wspólnego. Dlatego sądy okręgowe unikają rozpatrywania takich wniosków w trakcie procesu rozwodowego. Po wyroku sądu o rozwodzie sprawę podziału majątku należy zgłosić do sądu rejonowego. Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, sprawa kosztuje 300 zł, jeśli nie – 1000 zł. Majątek można też podzielić u notariusza jeszcze przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej.

Pozew rozwodowy – jak go napisać i gdzie złożyć

W pozwie o rozwód powód przedstawia, czego żąda od sądu oprócz rozwodu, czyli np. zasądzenia alimentów, ustalenia, jak ma funkcjonować wspólne mieszkanie po rozwodzie, sposobu opieki nad dziećmi oraz ustalenia obowiązków małżonków w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Pozew składa się w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym. W pozwie rozwodowym:

 1. określa się sąd, w którym odbędzie się sprawa rozwodowa. Sądem właściwym jest sąd okręgowy miejsca, w którym w ostatnim czasie małżonkowie wspólnie zamieszkiwali. Jeśli małżonkowie mieszkają już osobno, sądem właściwym jest sąd znajdujący się w miejscu zamieszkania pozwanego. Jeśli przeprowadzenie sprawy nie jest jednak możliwe w miejscu zamieszkania pozwanego, wybiera się sąd miejsca zamieszkania powoda.
 2. określa się strony biorące udział w procesie
 3. zawiera się żądania i zaznacza z czyjej winy następuje rozwód
 4. umieszcza się uzasadnienie, dlaczego nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego i przedstawia na to dowody z dokumentów i zeznań świadków.
 5. opisuje się sytuację majątkową małżonków
 6. umieszcza się załączniki, czyli odpis pozwu i dokumenty potwierdzające prawdziwość dokumentów

Dokumenty dołączane do pozwu o rozwód

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa – z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zawarcia związku małżeńskiego
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci (jeśli małżonkowie mają wspólne potomstwo)
 • zaświadczenie o dochodach osoby wnoszącej pozew

Alimenty i opieka nad dziećmi

W pozwie można też wystąpić o alimenty (jeśli mają być przyznane). Powód podaje w jakiej wysokości chce otrzymywać alimenty od pozwanego i odpowiednio to dokumentuje przedstawiając swoje zarobki, stałe miesięczne wydatki i potrzeby dzieci. W przypadku żądania alimentów należy przedstawić przed sądem PIT za poprzedni rok, a także zaświadczenie o aktualnych zarobkach. Wszystkie miesięczne wydatki należy udowodnić , tj. przedłożyć rachunki za prąd, czynsz, opłaty mieszkaniowe. Jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, decydują o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów z dziećmi (jeśli obydwoje są zgodni co do tego, że w takim samym stopniu sprawują opiekę nad swoimi dziećmi).

Wina współmałżonka i materiał dowodowy

Materiał dowodowy do sprawy rozwodowej gromadzi się nie tylko wtedy, kiedy orzeka się o winie jednego z małżonków. Całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego trzeba też udowodnić, jeśli winę za rozwód ponosi obydwoje małżonków. W pozwie należy przedstawić wszystkie dowody (można je zawnioskować, a przedstawić dopiero na rozprawie), wskazać świadków (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania) i okoliczności, na temat których mają zeznawać. Zeznania świadków są składane ustnie przed sądem, dlatego nie trzeba ich wcześniej spisywać.

Zdrada i gromadzenie dowodów

Jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów jest niewierność współmałżonka. W takim przypadku powód wnioskuje o orzeczenie o winie współmałżonka i żąda zaspokojenia swoich roszczeń. Dlatego zdradzający współmałżonek tak ukrywa swoją niewierność, żeby nie można jej było udowodnić w trakcie rozwodu. Zgromadzenie dowodów winy bywa czasochłonne i wymaga odpowiednich umiejętności, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego detektywa.

Koszty związane z rozwodem

Złożenie pozwu o rozwód wiąże się z kosztami, takimi jak:

 • opłaty sądowe i wydatki
 • wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego strony w sądzie
 • koszty własne każdej ze stron – dojazdy na rozprawy, utrata majątku

Przygotowanie pozwu rozwodowego i zgromadzenie niezbędnych dokumentów i dowodów zabiera dużo czasu. Detektyw z wieloletnim doświadczeniem pomoże szybko i skutecznie przedstawić sprawę przed sądem i tym samym rozwiązać małżeństwo.

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

weryfikacja_pracownikawiarygodnosc_kontrahenta