Kiedy warto skorzystać z dobrowolnej spłaty zadłużenia

Choć polskie przepisy egzekucyjne i komornicze nie motywują do dobrowolnej spłaty zadłużenia*, ugoda z wierzycielem, kiedy rozpoczęło się już postępowanie egzekucyjne, jest zawsze polecanym rozwiązaniem. W przypadku ugody koszty komornicze wynoszą aż 15% wyegzekwowanej kwoty, jednak dzięki ugodzie, zmniejszasz wysokość pozostałych kosztów egzekucyjnych, tj. odsetek.

Postępowanie egzekucyjne i dochodzenie roszczeń

Rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego i dochodzenie roszczeń odbywa się tylko na wniosek wierzyciela. Kiedy wierzyciel nie może wyegzekwować od Ciebie spłaty zadłużenia, składa w sądzie odpowiedni wniosek, na podstawie którego sąd podejmuje decyzję o rozpoczęciu postępowania. Ostateczna decyzja sądu o egzekucji komorniczej następuje z chwilą wydania tytułu wykonawczego uprawniającego komornika do podjęcia działań.

Czynności egzekucyjne a spłata komornika

W postępowaniu egzekucyjnym komornik spełnia rolę wykonawcy wyroku sądu. Urzędnik nie decyduje zatem o tym, w jaki sposób ściągnie od dłużnika należność i w jakiej wysokości. To wierzyciel podejmuje decyzję, jak chce odzyskać swoje środki i przekazuje swoją wolę komornikowi. Jeśli toczy się przeciwko Tobie lub Twojej firmie postępowanie egzekucyjne, dogadywanie się z komornikiem nie przyniesie żadnych rezultatów. Nawet jeśli zobowiążesz się, że będziesz regularnie wpłacał określone kwoty na rachunek komornika, egzekucja nie zostanie zawieszona. Zadaniem komornika jest jak najszybsze wyegzekwowanie długu i zwrócenie pieniędzy wierzycielowi. Urzędnik nie ma mocy prawnej, żeby wstrzymać postępowanie lub je opóźnić.

Ugoda z wierzycielem i dobrowolna spłata zadłużenia

Jedynym rozwiązaniem, kiedy ciąży na Tobie wyrok sądu, jest zawarcie ugody z wierzycielem i indywidualne ustalenie z nim spłaty wierzytelności. To wierzyciel ustala sposób ściągania długu przez komornika i tylko z nim możesz negocjować warunki. Jeśli nie radzisz sobie ze spłatą kredytu, możesz wnioskować do banku o zawieszenie czynności egzekucyjnych i wydłużenie okresu kredytowania. Bank przychyli się do Twojego rozwiązania, jeśli zapewnisz go o spłacie kredytu lub pożyczki, np. poprzez ustanowienie poręczyciela lub wyznaczenie innej wypłacalnej osoby do przejęcia Twojego długu. Kiedy ustalisz z wierzycielem warunki spłaty, wierzyciel odbierze komornikowi tytuł wykonawczy i w ten sposób zakończy postępowanie egzekucyjne. Szybsze zakończenie egzekucji komorniczej obniża koszty, które naliczane są za każdy dzień, aż do momentu spłaty całego zadłużenia.

Ugoda z wierzycielem na piśmie

Dobrowolna spłata długów powinna być wyrażona na piśmie. Kiedy ustalisz już w wierzycielem warunki spłaty korzystne dla obu stron, sporządź pismo, w którym jasno zawrzesz wszystkie punkty ugody. W umowie ugodowej powinna znaleźć się więc kwota należna do spłaty, termin jej spłaty, ewentualne poręczenie i sposób dostarczenia wierzycielowi środków. Podpisanie takiej ugody daje Ci pewność, że wierzyciel w trakcie jej trwania nie zmieni warunków lub od nich nie odstąpi (lub nie uzna ich za nieważne).

Dokument potwierdzający spłatę

Po spłaceniu wierzyciela, wystąp do niego o potwierdzenie dokonania spłaty, czyli wydania tzw. zaświadczenia o spłacie. W większości przypadków wystarczy kontakt z działem windykacyjnym w firmie wierzyciela i złożenie wniosku o wydanie takiego potwierdzenia. Zaświadczenie z banku może być dodatkowo płatne, więc przed jego wystawieniem, ustal z wierzycielem wysokość opłaty. Jeśli komornik nadal będzie ściągał od Ciebie należność, takie zaświadczenie wstrzyma jego czynności. Zdarza się również i tak, że sam wierzyciel zapomina, że uregulowałeś już wobec niego swoje zobowiązanie. Przedstawienie mu dokumentu potwierdzającego spłatę, wyjaśni sytuację i uchroni Cię przed kolejnymi sądowymi konsekwencjami.

Spłata zadłużenia z pominięciem komornika

Nawet jeśli zdecydujesz się na dobrowolną spłatę zadłużenia i podpiszesz ugodę z wierzycielem, a czynności egzekucyjne zostały już przez komornika rozpoczęte, poniesiesz koszty czynności egzekucyjnych zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.). Komornik pobierze od Ciebie opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Z dobrowolnej spłaty zadłużenia warto skorzystać wtedy, kiedy wierzyciel przychyla się do Twojego rozwiązania. Pamiętaj, że propozycja harmonogramu i sposobu spłaty zadłużenia nie zawsze może odpowiadać wierzycielowi. Jeśli odrzuci Twój wniosek i nie wstrzyma czynności egzekucyjnych, nie unikaj komornika (wyjazd za granicę też nie pomoże) i rzetelnie spłacaj swoje zobowiązanie.


* W przypadku dobrowolnej spłaty zadłużenia komornik pobiera opłatę w wysokości 15% wyegzekwowanej kwoty. Opłata stosunkowa wskutek wyegzekwowania środków z rachunku bankowego, wynagrodzenia, świadczenia z ubezpieczenia społecznego wynosi natomiast 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

jak_przygotowac_sie_do_rozwodu