Jak szukać majątku dłużnika? Gdzie dłużnicy ukrywają majątek?

Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” znajduje również swoje zastosowanie przy wybieraniu kontrahentów. Zanim rozpoczniesz prowadzenie interesów z potencjalnym partnerem, upewnij się, że jest wiarygodny i wypłacalny. Unikniesz dzięki temu czasochłonnych działań windykacyjnych. W poniższym artykule radzimy, jak poradzić sobie z dłużnikiem ukrywającym majątek i gdzie szukać środków na zaspokojenie wierzytelności, kiedy jednak Twój kontrahent okaże się niewypłacalny.

 Majątek dłużnika – jak go szukać

Zanim sprawa niezapłaconych długów trafi do sądu i rozpocznie się postępowanie egzekucyjne wierzyciel może ustalić majątek dłużnika przez wyjawienie majątku przez dłużnika przed sądem. Wierzyciel występuje z wnioskiem do sądu, jeśli nie widzi perspektyw zaspokojenia przez dłużnika swojego zobowiązania lub jeśli przeprowadzona egzekucja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów (należność nie została w całości zaspokojona). Dłużnik wzywany jest do sądu, gdzie składa szczegółowy wykaz majątku i innych wierzytelności oraz praw majątkowych.

Ustalanie majątku dłużnika przez komornika

Wierzyciel może również zlecić poszukiwanie majątku dłużnika komornikowi. Za wyznaczoną opłatą (3% przeciętnego wynagrodzenia) komornik rozpoczyna działania zmierzające do znalezienia ukrytego majątku. Komornik ma uprawnienia do żądania niezbędnych informacji oraz wyjaśnień od osób i instytucji (na mocy art. 801 i art. 761 kpc) i dlatego sprawdza dłużnika w:

  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – sprawdza, czy i gdzie dłużnik jest zatrudniony
  • Urzędzie Skarbowym – sprawdza, czy dłużnik płaci podatki np. z tytułu prowadzonej działalności
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – sprawdza, czy dłużnik posiada samochód, motor lub inny pojazd mechaniczny
  • starostwie – celem sprawdzenia, czy dłużnik ma nieruchomości i jeśli tak, to gdzie się znajdują

Sposób pozyskiwania informacji przez komornika ustala wierzyciel i komornik nie może wykraczać poza zakres wyznaczony przez wierzyciela. Jeśli wierzyciel nie wyznaczył np. egzekucji z wynagrodzenia, komornik nie może szukać informacji nt. pracodawcy dłużnika i wysokości wynagrodzenia.

Ukryty majątek dłużnika

Dłużnicy przeczuwający zamiary swojego wierzyciela próbują na wszelkie możliwe sposoby ukryć swój majątek. Wykrycie niewykazanych źródeł dochodu możliwe jest dzięki rzetelnej pracy komornika, który skrupulatnie sprawdza dłużnika nie tylko w instytucjach administracji publicznej i instytucjach podatkowych, ale również w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo‑kredytowych oraz spółkach prowadzących działalność maklerską. Dłużnicy zaniżają swój majątek umawiając się z pracodawcą na podpisanie umowy z niższym wynagrodzeniem, zatrudniają się na czarno i nie płacą podatków (nie wykazują tym samym żadnych dochodów) lub pobierają wynagrodzenie w postaci diety, która nie podlega egzekucji komorniczej. Jeśli dłużnik całkowicie pozbędzie się swojego majątku, postępowanie egzekucyjne zostanie wobec niego umorzone. Jednak takie działanie, czyli udaremnienie egzekucji komorniczej, grozi karą pozbawienia wolności do lat 5.

„Przepisywanie” majątku na rodzinę

Jednym ze sposobów na zmniejszenie swojego majątku w trakcie postępowanie egzekucyjnego jest wyprzedawanie towaru po zaniżonych cenach, zbywanie maszyn, a także „przepisywanie” składników majątku na rodzinę. „Przepisywanie” dotyczy najczęściej nieruchomości. Jeśli należności mają być wyegzekwowane ze sprzedaży nieruchomości dłużnika, a ta zostanie sprzedana, egzekucja nie jest możliwa, chyba że wierzyciel złoży do sądu skargę pauliańską.

Skarga pauliańska ratunkiem dla wierzyciela

Kiedy dłużnik wyzbywa się majątku, żeby uniknąć spłaty zadłużenia i wierzyciel nie może uzyskać przez to zaspokojenia roszczeń, wierzyciel może złożyć w sądzie skargę pauliańską. Takie powództwo wiąże się z uznaniem przez sąd określonej czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. Jeśli dłużnik chcąc uniknąć egzekucji z majątku, przekaże nieruchomość lub ruchomość osobie trzeciej, wierzyciel dzięki skardze pauliańskiej może zaspokoić roszczenie z przekazanej nieruchomości lub ruchomości. Umowa dłużnika jest ważna, ale bezskuteczna w stosunku do wierzyciela.

Zapobiegać, a nie leczyć

Egzekucja komornicza i szukanie majątku dłużnika to już ostateczność. Zanim sprawa dłużnika trafi do sądu rozpoczyna się windykacja. I najlepiej, żeby na tym etapie zakończyła się sprawa dochodzenia należności. Usługa monitorowania dłużnika i terminowych spłat zobowiązania stanowi wsparcie działań windykacyjnych i chroni przed uciążliwym (zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika) procesem sądowym.

Dłużnicy mają sposoby na ukrywanie swojego majątku, jednak wierzyciel może sobie z tym poradzić. Zlecenie komornikowi pozyskania informacji o majątku dłużnika, a w razie konieczności złożenie w sądzie skargi pauliańskiej, daje wierzycielowi duże szanse na zaspokojenie wierzytelności.

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

proces-windykacyjny-dla-firmyzdobywanie_dowodow_winy