Jak przygotować proces windykacyjny dla firmy

Według Krajowego Rejestru Dłużników (KRD) prawie co druga firma nie otrzymuje należności od swoich kontrahentów. To problem szczególnie dla małych firm, które przez dłużników tracą płynność finansową. W artykule radzimy, jak przygotować proces windykacyjny wobec firmy i odzyskać wierzytelności.

Zanim Twoja firma przystąpi do procesu windykacyjnego

Przed przystąpieniem do procesu windykacyjnego Twoja firma może prowadzić wobec dłużnika tzw. działania miękkie nakłaniające go do spłaty zobowiązania. Działania miękkie polegają na przypominaniu klientowi o zaległych należnościach, przeterminowanym terminie zapłaty i harmonogramie spłat. Do działań miękkich należy też monitorowanie harmonogramu spłaty należności, tak żeby można było wcześniej informować dłużnika o uregulowaniu zobowiązania. Kiedy działania miękkie nie przynoszą rezultatu, czas na rozpoczęcie windykacji.

Dwa sposoby na odzyskanie długu

Firma chcąca odzyskać wierzytelności od innej firmy ma dwa sposoby na prowadzenie windykacji. Może zdecydować się na:

  • windykację polubowną lub
  • windykację sądową

Dzięki windykacji polubownej firma unika sądowego procesu windykacyjnego, co znacznie skraca czas oczekiwania na zaległą zapłatę. Nie zawsze jednak udaje się nakłonić dłużnika do uregulowania należności inaczej niż przez sprawę sądową.

Jak przygotować proces windykacyjny dla firmy krok po kroku

1. Majątek dłużnika

Pierwszym krokiem w procesie windykacyjnym jest ustalenie majątku dłużnika i jego zabezpieczenie. Majątek ustala firma windykacyjna lub komornik i wskazuje na ukryte konta bankowe, ruchomości lub nieruchomości, które można szybko zbyć i odzyskać z nich spłatę zobowiązania. Zabezpieczenie majątku dłużnika uniemożliwi dłużnikowi zarządzanie tym majątkiem i wyprzedawanie jego składników lub przekazywanie go innym osobom.

2. Wezwanie do zapłaty z propozycją ugody

Zatrudniona firma windykacyjna wystawi Twojemu dłużnikowi przedprocesowe wezwanie do zapłaty z propozycją ugody. Podpisanie ugody skutkuje tym, że kontrahent wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem Twojej firmy i spłaca je od razu w całości lub według ustalonego harmonogramu spłat.

3. Pozew

Jeśli propozycja ugody była bezskuteczna, firma windykacyjna składa w imieniu Twojej firmy pozew do sądu. Rozpoczyna się windykacja sądowa, która w ostateczności doprowadzi do egzekucji komorniczej.

4. Postępowanie sądowe i uzyskanie tytułu egzekucyjnego

W trakcie postępowania egzekucyjnego sąd zdecyduje, czy konkretna wierzytelność jest zasadna i czy wierzyciel rzeczywiście ma do niej prawo.

5. Klauzula wykonalności

Kiedy sąd przyzna wierzycielowi rację co do zasadności pozwu, wierzyciel musi złożyć jeszcze wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, żeby można było rozpocząć egzekucję komorniczą (postępowanie klauzulowe).

6. Postępowanie egzekucyjne

Żeby komornik mógł rozpocząć swoją pracę i wyegzekwować od dłużnika należności, wierzyciel musi złożyć wniosek do komornika o egzekucję. We wniosku wierzyciel dokładnie opisuje, jakie działania ma podjąć komornik (skąd ściągnąć dług i w jaki sposób), żeby odzyskać należne zaległości.

Dłużnik zagraniczny – jak dochodzić swoich praw

Współpraca z kontrahentami zagranicznymi wiąże się z większym ryzykiem, niż współpraca z polskimi przedsiębiorcami. Firmy działające w Polsce łatwiej sprawdzić (np. w jednej z baz BIG-u) pod kątem wypłacalności i rzetelności. Kiedy dłużnik zagraniczny nie płaci na czas swoich zobowiązań, może to wynikać z przeoczenia. Ponów wezwanie do zapłaty wysyłając odpowiednie pismo, a jeśli to nie poskutkuje, skieruj sprawę do sądu. Niestety, w przypadku windykacji wobec zagranicznych dłużników koszty są trudne do przewidzenia i wyższe niż koszty windykacji wobec polskich firm.

Jak przygotować się do przeprowadzenia windykacji

Windykację najlepiej rozpocząć jak najszybciej od zaistnienia długu, bo według polskiego prawa przedawnienie długu następuje po 3 latach. Im dłuższy czas oczekiwania, tym trudniej odzyskać zaległe płatności. Windykacja wymaga odporności na stres, bycia asertywnym i stanowczym wobec klienta. Kiedy firma nie płaci na czas swoich zobowiązań, warto wysyłać do niej faktury z pieczęcią prewencyjną. Taka pieczęć informuje kontrahenta, że musi zapłacić fakturę w terminie, inaczej rozpocznie się dochodzenie roszczenia na drodze prawnej. Jako wierzyciel możesz też poinformować dłużnika o kosztach zastępstwa procesowego (wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata) i opłatach sądowych, które poniesie, jeśli rozpocznie się proces sądowy. Takie informacje powinny skłonić go do terminowej spłaty zadłużenia.

Ściąganie należności od dłużnika

Jeśli sprawa długu trafi do sądu i otrzymasz klauzulę wykonalności, decydujesz, w jaki sposób komornik wyegzekwuje dług od Twojego dłużnika. Kiedy firma zalega z płatnościami, komornik może zająć jej nieruchomości i wystawić na sprzedaż. W celu zaspokojenia wierzytelności komornik może również wystawić na licytację ruchomości firmy, czyli samochody, maszyny i sprzęty do niej należące.

 

Firmy obawiają się, że rozpoczynając proces windykacji stracą zaufanego kontrahenta, z którym współpracują. Prowadząc jednak dalej taką współpracę, w której jedna ze stron nie płaci swoich zobowiązań, tracą znacznie więcej. Sądowy proces windykacyjny (czasochłonny i kosztowny) rozpocznij wtedy, kiedy Twój kontrahent po kilku upomnieniach nie odpowiada na Twoje wezwania lub nie jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem.

 

 

M C
M C
Recommended Posts

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

wybor_detektywagdzie_szukac_majatku_dluznika