10 pytań dotyczących sprawy rozwodowej

By
In Rozwody

Rozwód dla nikogo nie jest przyjemnością. Dlatego żeby uzyskać go jak najszybciej, przygotowaliśmy poradnik, który ułatwi przygotowania do sprawy rozwodowej. Poniżej 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących procesu rozwodowego.

1. Jakie dokumenty rozwodowe są potrzebne

Żeby sąd rozpoczął sprawę rozwodową, musisz złożyć w sądzie właściwym komplet dokumentów:

 • pozew o rozwód
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci
 • zaświadczenie o zarobkach osoby wnoszącej pozew

Wzór podstawowego pozwu o rozwód znajdziesz w internecie; możesz przygotować go też z prawnikiem. Do pozwu dołączasz dowody, które przedstawisz przed sądem w trakcie rozprawy rozwodowej.

2. Kiedy możesz złożyć pozew o rozwód

Zgodnie z polskim prawem jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jedno z nich może złożyć pozew o rozwód. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że między małżonkami przestała istnieć więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Pozwu o rozwód nie może złożyć małżonek winny rozpadu małżeństwa, chyba że druga strona wyrazi na to zgodę. Trwały i zupełny rozkład pożycia to warunek konieczny do uzyskania rozwodu.

3. Czy sąd może zaniechać orzekania o winie

Jeśli małżonkowie podejmą zgodną decyzję co do rozwodu, sąd może zaniechać orzekania o winie. W Polsce w ponad 70% rozwodów sąd nie orzeka winy (dane GUS na 2013r.). W wyroku orzekającym sąd na żądanie stron nie ustala winy żadnego z małżonków lub ustala, że żaden z małżonków nie jest winny rozkładu pożycia. W przypadku sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie sąd decyduje, czy wina leży tylko po stronie jednego z małżonków czy obydwoje są winni rozkładu pożycia.

4. Jakie są etapy sprawy rozwodowej

Sprawa rozwodowa składa się z 3 etapów. Pierwszy z nich to złożenie pozwu o rozwód do sądu. Jeśli istnieją obiektywne przesłanki do zakończenia Twojego małżeństwa, składasz pozew, w którym podajesz powody rozpadu małżeństwa i wysuwasz swoje żądania względem drugiej strony. Po złożeniu pozwu sąd wszczyna proces rozwodowy. Drugi z małżonków otrzymuje pozew i na niego odpowiada. Po odpowiedzi pozwanego, powód (osoba składająca pozew) może zmienić swoje stanowisko lub pozostać przy wcześniejszych ustaleniach. Drugim etapem sprawy jest rozprawa i postępowanie dowodowe. W trakcie rozprawy małżonkowie przedstawiają swoje racje i popierają je dowodami. Kiedy małżeństwo nie ma wspólnych dzieci, sąd ogranicza się najczęściej do przesłuchania małżonków. Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd przesłuchuje świadków, korzysta z opinii psychologicznej dotyczącej dzieci, analizuje wywiad środowiskowy. Sprawa rozwodowa kończy się z chwilą zamknięcia przez sąd sprawy i ogłoszenia wyroku. Strony mogą skorzystać z apelacji i odwołać się do sądu II. instancji. Jeśli tego nie zrobią wyrok staje się prawomocny.

5. Jakie dowody rozwodowe powinieneś przygotować

W pozwie rozwodowym przedstawiasz wszystkie dowody, które chcesz przeprowadzić na rozprawie. Dowody potwierdzają twierdzenia i przyczyny, z powodu których doszło do rozprawy. Przyczyny zawinione, które trzeba poprzeć dowodami to m.in.:

 • odmowa współżycia płciowego
 • opuszczenie małżonka
 • alkoholizm, narkomania, hazard
 • przemoc, agresja, groźby
 • niewierność
 • zaniedbywanie rodziny i obowiązków domowych
 • nieetyczne postępowanie

Do przyczyn niezawinionych, które również popierasz dowodami należą:

 • choroba psychiczna
 • inne choroby
 • różnice charakterów (tu najczęściej zeznania świadków)
 • niedobór seksualny

Dowodami winy są raporty policyjne, obdukcje, wypisy z izby wytrzeźwień, zaświadczenia o odbywaniu terapii odwykowej, dowody zdrady zebrane samodzielnie lub przez detektywa, zaświadczenia lekarskie.

6. Jak na rozprawie rozwodowej udowodnić winę współmałżonka

Składając pozew rozwodowy wskazujesz dowody, które przedstawisz przed sądem. Dlatego zanim rozpocznie się rozprawa musisz przygotować materiał dowodowy. W przypadku chorób, nałogów lub przemocy domowej dowodami są wypisy ze szpitala, obdukcja, raporty policyjne, wypisy z izby wytrzeźwień, zaświadczenia o przebywaniu na odwyku. Jeśli rozwód odbywa się z powodu zdrady, zebranie dowodów najlepiej zlecić profesjonaliście, czyli detektywowi. Przed sądem przedstawisz wtedy bilingi telefoniczne, zdjęcia partnera z kochanką/kochankiem, itp.

7. Kto sprawuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie

O władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem decyduje sąd. W wyroku orzekającym sąd rozstrzyga o kontaktach rodziców z dzieckiem i decyduje o wysokości kosztów ponoszonych przez każdego z małżonków na dziecko. Przy orzekaniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej sąd bierze pod uwagę ustalenia rodziców, jeśli nie godzą w dobro dziecka. Sąd może ograniczyć prawo władzy rodzicielskiej jednego rodzica i przyznać mu tylko określone uprawnienia i obowiązki w stosunku do wychowywania dziecka. Jak wynika z danych GUS-u na rok 2013, sądy najczęściej przyznawały opiekę nad dzieckiem matce (60% przypadków) lub obojgu rodzicom (33% przypadków).

8. Jak wnioskować o alimenty

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego podczas rozwodu jest elementem obligatoryjnym wyroku rozwodowego. Jeśli chcesz uzyskać alimenty, składasz pozew o alimenty do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W pozwie podajesz, w jakiej wysokości chcesz uzyskać alimenty i przedstawiasz usprawiedliwione potrzeby. Sporządzasz listę comiesięcznych wydatków na opłaty mieszkaniowe, ubrania, jedzenie, szkołę, itp.

9. Czy rozdzielność majątkowa ułatwia uzyskanie rozwodu

Jeśli małżonkowie jeszcze przed ślubem zawarli umowę majątkową małżeńską i ustanowili w niej rozdzielność majątkową, dysponują osobnym majątkiem (każdy z małżonków ma swój własny majątek). W czasie rozwodu małżonkowie nie muszą dzielić wspólnego majątku, bo takiego nie mają. Wspólność majątkowa, która powstaje co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego nie utrudnia wcale uzyskania rozwodu. Sąd w trakcie sprawy rozwodowej rzadko zajmuje się podziałem majątku (proces trwałby wtedy dużo dłużej). Byli już małżonkowie mogą albo zawrzeć odpowiednią umowę o podziale majątku, albo złożyć sprawę do sądu o postępowanie majątkowe już po zakończeniu procesu rozwodowego. Opłata za wniosek o podział majątku wynosi 1000 zł, a jeśli byli małżonkowie są zgodni co do podziału – 300 zł.

10. Jakie składniki majątkowe zachowasz po rozwodzie (jeśli w związku nie ustanowiono rozdzielności majątkowej)

Co do zasady wspólny majątek małżonków dzielony jest po połowie. Jeśli jednak przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania otrzymałeś spadek, po rozwodzie należy od tylko do Ciebie i nie dzielisz się nim z byłym małżonkiem. Po rozwodzie zachowujesz też swoje osobiste rzeczy, takie jak telefon, ubrania, kosmetyki.

Żeby proces rozwodowy przebiegł jak najszybciej, przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty, zbierz dowody i ustal z małżonkiem podział majątku. Jeśli umowę o zgodnym podziale wspólnych dóbr podpiszecie jeszcze przed rozwodem, unikniecie dodatkowego procesu o podział majątkowy.

 

 

M C
M C
Najnowsze Wpisy

Skomentuj ten wpis

Skontaktuj się z nami!

realny-majatek-dluznikajakie koszty wynajecia detektywa